Stichting Molens Binnenmaas

Stichting Molens Binnenmaas


De doelstelling van de Stichting Molens Binnenmaas (SMB) is het bevorderen van de instandhouding van de windmolens in de gemeente Binnenmaas. Dat wordt onder meer bereikt door:

  • - het bedrijfsklaar maken, onderhouden en exploiteren van de molens,
  • - het beheer van de molens;
  • - het verzamelen van historische gegevens over deze objecten;
  • - het stimuleren van de belangstelling voor de molens;
  • - het aanstellen en begeleiden van de vrijwillige molenaars;
  • - de coördinatie van alle molenactiviteiten en de beleidsvoering daarvan;
  • - het in eigendom verkrijgen van alle binnen het grondgebied gelegen molens.

Deze doelstelling is voor het bestuur van SMB de basis voor het te voeren beleid. Het (laten) verrichten van onderhoud binnen de beschikbare middelen aan alle molens heeft de hoogste prioriteit. Er geldt echter een uitzondering voor De Goede Hoop te Mijnsheerenland, want voor deze molen beperkt het onderhoud zich uitsluitend tot conservering van de molen.

Werkwijze

Periodiek heeft een delegatie van het bestuur van SMB overleg met de burgemeester van de Gemeente Binnenmaas, mr. drs. A.J. Borgdorff, die portefeuillehouder van o.m. monumentenzorg is. Verder is er regelmatig overleg met de molenaars en de molenbeheerder waarbij o.m. de onderhoudstoestand van de molens wordt besproken en besluiten worden genomen inzake het uit te voeren onderhoud en de te stellen prioriteiten. Voorts onderhoudt het bestuur contacten met overige regionale instellingen die ook relaties met rijksmonumenten hebben, zoals b.v. het Hoeksche Waards Landschap.

Om het contact tussen de circa 30 vrijwilligers die bij het werk van SMB betrokken zijn te bevorderen, wordt er jaarlijks een bijeenkomst met de vrijwilligers en hun partners belegd.

Bestuur

Het bestuur dat circa zes keer per jaar regulier bijeenkomst, bestaat uit:

J.C. Booden voorzitter en in het bijzonder belast met de bewaking van de biotoop molens. Voorts webmaster.
R.M. Belder secretaris
A. Kooman penningmeester
A.C. Kamp vice-voorzitter
J. Wybenga bestuurslid en belast voor de fondsenverving en Veiligheid en Beheer rondom onze molens.
J. 't Hooft onderhoud van de molens
N. Mouthaan bestuurslid en speciaal belast met BRIM en onderhoudszaken