Stichting Molens Binnenmaas

Rijksmonumenten

Ons land telt zo'n 60.000 rijksmonumenten. Dat zijn door de overheid beschermde gebouwen (boerderijen, kastelen, kerken, molens, landhuizen en andere als monumentaal gerangschikte locaties) waarbij bij wet (De Monumentenwet) geregeld is dat deze gebouwen voor het nageslacht bewaard moeten blijven. Dat geldt dus ook voor de molens. Van de 10.000 molens die Nederland ooit rijk was, zijn er tegenwoordig nog maar 1.200 over. De meeste Nederlandse molens staan in Zuid-Holland: in totaal 228! Dat verklaart waarom de Provincie Zuid-Holland het jaar 2011 heeft opgedragen aan deze historische, gewiekte gebouwen.

De overheid heeft voor de instandhouding van deze rijksmonumenten, al sinds veel jaren, forse subsidies verstrekt. De overheidsinstantie die er op toeziet dat de eigenaren van de rijksmonumenten daarvoor de mogelijkheden en middelen ontvangen, is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De RCE besluit, nadat een aanvraag voor een restauratie is ingediend, of er van rijkswege middelen daarvoor beschikbaar worden gesteld en oefent tegelijk een toezichtfunctie uit of de restauratie plaatsvindt binnen de criteria die door de rijksoverheid zijn vastgesteld.


Nationaal Restauratie Fonds (NRF)

Destijds is er door de overheid een Nationaal Restauratiefonds (NRF) ingesteld die eigenaren van rijksmonumenten, w.o. de eigenaren van molens, helpt bij de exploitatie van de molens. Het Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaalt aan eigenaren van monumenten voor restauratie en onderhoud van hun pand. Ook verstrekken zij informatie en advies bij de financiƫle en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud van monumenten.

Het Restauratiefonds maakt geen winst. De opbrengst uit de rente en aflossing wordt opnieuw ingezet om leningen met een lage rente te verstrekken. Daarnaast zorgt NRF namens het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), dat ook de zorg heeft voor het behoud van de rijksmonumenten, voor het uitbetalen van subsidies.


Gilde van Vrijwillige Molenaars

Gilde Vrijwillige Molenaars

Omdat veel molens niet langer commercieel in bedrijf zijn, dreigt het ambacht van molenaar langzaam te verdwijnen. Daarom zijn eind jaren zestig van de vorige eeuw enthousiaste molenliefhebbers gestart met een opleiding tot vrijwillige molenaar. Uit dit initiatief is in 1972 het "Gilde van Vrijwillige Molenaars" (GVM) ontstaan. Het GVM is een landelijke vereniging met provinciale afdelingen. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars heeft in Nederland ongeveer 2000 leden.

Landelijk hebben al meer dan 1000 kandidaten de opleiding gevolgd en met succes het examen afgelegd. Dankzij hun inzet zien we op heel wat plaatsen de monumen-tale wind- en watermolens weer regelmatig in bedrijf en zien we weer een opleving van het ambacht van molenaar.